نگاهی به بازار سکه و‌ طلا شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

 سکه امام86

 

اغاز : ۱۲/۶۷۰/۰۰۰

سقف : ۱۲/۷۱۰/۰۰۰

کف : ۱۲/۵۴۵/۰۰۰

تسویه : ۱۲/۵۷۰/۰۰۰

پایان : ۱۲/۵۴۵/۰۰۰

نوسان  سکه امام: ۱۶۵/۰۰۰ تومان

 

 

طلا اب شده

 

اغاز : ۵/۴۵۰/۰۰۰

سقف : ۵/۴۶۰/۰۰۰

کف : ۵/۴۱۸/۰۰۰

پایان : ۵/۴۳۱/۰۰۰

نوسان  : مثقالی ۴۲/۰۰۰ تومان

هر گرم طلای خام ۱۸ عیار : ۱/۲۵۴/۰۰۰ تومان

;
دیدگاه خود را ارسال کنید


دیدگاه